Středa, 20. Březen 2019
 
 

Galerie města Trutnova

Kraj: Královehradecký kraj       Turistická oblast: Krkonoše       Kategorie: Muzea a galerie

Hlavním posláním Galerie města Trutnova, jak vyplývá z jejího statutu, je výstavní, sbírkotvornou, badatelskou, osvětovou a hospodářskou činností obohacovat a rozvíjet kulturní život města a regionu. Trutnovská městská galerie je odbornou institucí zaměřenou na prohlubování a šíření poznatků o současném i historickém výtvarném životě regionu a má také své neopomenutelné místo na celé české výtvarné scéně, především díky pořádání výstav celorepublikového významu převážně z okruhu autorů 20. a 21. století. Dílčím východiskem je vlastní badatelská činnost galerie, ale také kooperace s dalšími odbornými institucemi.
Hlavním posláním Galerie města Trutnova, jak vyplývá z jejího statutu, je výstavní, sbírkotvornou, badatelskou, osvětovou a hospodářskou činností obohacovat a rozvíjet kulturní život města a regionu. Trutnovská městská galerie je odbornou institucí zaměřenou na prohlubování a šíření poznatků o současném i historickém výtvarném životě regionu a má také své neopomenutelné místo na celé české výtvarné scéně, především díky pořádání výstav celorepublikového významu převážně z okruhu autorů 20. a 21. století. Dílčím východiskem je vlastní badatelská činnost galerie, ale také kooperace s dalšími odbornými institucemi.

Dočasné výstavy, které galerie pořádá, se odehrávají ve třech prostorách: přímo v budově Galerie města Trutnova, ve výstavním síni Městského0 úřadu Trutnov a pak také na nejrůznějších místech ve veřejném prostoru, kde galerie každoročně pořádá přehlídku Sochy v Trutnově.

Na výstavní aktivity navazuje sféra galerijní pedagogiky. K jednotlivým expozicím jsou zejména pro školní kolektivy pořádány doprovodné programy, jejichž cílem je přiblížit vystavené artefakty divákovi pomocí široké škály nejen teoretických, ale také praktických postupů.

Trutnovská městská galerie je nejen institucí pořádající výstavy, ale také otevřeným duchovním prostorem, který umožňuje komunikaci o uměleckém vývoji a směřováni.

Historie

Již po skončení druhé světové války se v Trutnově objevily první snahy o zřízení instituce, kde by byla vystavována umělecká díla a jejímž cílem by bylo rozvíjet a obohacovat kulturní život města a regionu. V roce 1949 pak byla skutečně založena galerie, jež zde ale působila pouhý rok. Po dlouhou dobu poté plnilo v Trutnově funkci galerie, jakožto instituce soustřeďující se na prezentaci výtvarného umění, místní muzeum. Až 1. ledna 1997 byla oficiálně zahájena činnost nově zřízené Galerie města Trutnova.

Budova, ve které galerie sídlí, patří mezi nejkrásnější, nejstarší a také památkově nejvýznamnější stavby v Trutnově. Jedná se o dům čp. 38. Stojí v jižní části Slezské ulice nedaleko původní Dolní brány. Stáří této budovy nám sice není přesně známo, ale dle dispozice a architektonických prvků lze soudit, že se jedná o měšťanský renesanční dům z let 1580–1590.

V období po druhé světové válce byly osudy této stavby neutěšené. Původně sloužila jako nájemní dům (až v roce 1977 bylo nájemníkům právo užívání zrušeno a objekt byl vystěhován), zároveň byla využívána ke komerčním účelům. V podstatě průběžně chátrala až do celkové rekonstrukce v letech 1994-96, kdy už byl její stav kritický.

Projekt rekonstrukce budovy a její adaptace pro výstavní účely zpracoval Ing. Jan Chaloupský ve spolupráci s Ing. arch. Stránským. Koncepce obnovy objektu vycházela ze zachovaných renesanční dispozic se záměrem plné rehabilitace stavby jak v dochovaných formách, tak i ve volbě vhodných materiálů, omítek a nátěrů. Bylo provedeno podchycení základů pod celým objektem a prohloubení části sklepů o 2,5 metru. Bylo také nutné provést nové spárování a ztužení pilířů, které byly opláštěny kovovými profily. Nejzásadnějších úprav se dočkaly prostory půdy, celá konstrukce krovu byla rozebrána a nahrazena ocelovou rámovou konstrukcí a byl zde vytvořen nový sál. Z původní architektonické hmoty domu se dochovala už jen ostění oken patra, smíšené zdivo a některé další fragmenty.

Po ukončení těchto rozsáhlých a finančně náročných úprav začala být tato budova využívána jako sídlo Galerie města Trutnova.

Sbírka galerie

Navzdory tomu, že městská Galerie v Trutnově patří k nejmladším mezi institucemi svého druhu, může se již nyní pochlubit poměrně kvalitní sbírkou. Zcela od počátku ji začal vytvářet první ředitel galerie, PhDr. Karel Shrbený, se záměrem získat především výtvarné práce od žijících i nežijících autorů, kteří se svým životem nebo tvorbou vztahují k Trutnovu a okolí. I později, v době působení druhého ředitele městské galerie, Aleše Pražana, byla tato kolekce systematicky rozšiřována a neustále doplňována, a to i přesto, že nabídky na odkoupení děl již nežijících regionálních umělců se vyskytují jen vzácně. Navzdory těmto okolnostem se několik takových nákupů podařilo realizovat.

Koncepce sbírky vychází ze dvou, místy prolnutých okruhů autorů a děl. Jedná se o již zmiňovanou kolekci umění regionu a pak o druhý sobor děl – sbírku významného českého umění autorů 20. a 21. století, která se rozvíjí zejména v souvislosti s výstavní činností galerie. Jak již bylo zmíněno, v některých případech je možné přiřadit artefakt k oběma zmiňovaným okruhům (jedná-li se o umělce celorepublikového významu, který má zároveň vztah k regionu).

Vzhledem ke krátkému časovému období, po které sbírka Galerie města Trutnova vznikala, ještě nemůžeme říci, že je ucelená. Díla byla z velké části získávána od vystavujících autorů, ze sbírek umělců žijících nebo z jejich pozůstalostí. Řada děl byla do sbírky darována, nebo byla jejich cena velkoryse přizpůsobena finančním možnostem galerie.

Bezpochyby nejcennějším obrazem, který galerie vlastní, je olejomalba Josefa Čapka „V růžové světnici“ z roku 1937. Galerie města Trutnova jej zakoupila v roce 2000 v Praze, k čemuž by ovšem nemohlo dojít bez významného finančního přispění města Trutnova a několika sponzorů. Obraz má výjimečnou pozici nejen ve sbírce trutnovské galerie, specifické místo zabírá také v souboru Čapkových olejů z roku 1937, zejména ve srovnání s námětově blízkým plátnem „Muž a žena“. Nápadně stroze vážný výraz tohoto domácky intimního námětu zřejmě souvisí s tíživou dobou, jež v sobě už nese předzvěst válečné katastrofy i soukromé tragedie Čapkova života (nedlouho po vytvoření tohoto obrazu, v roce 1939 byl zatčen a deportován do koncentračního tábora, kde později zemřel). V této souvislosti má motiv hrající si dětské postavičky na obraze specifický význam radostného prvku – bez něho by olej zůstal expresivně ztěžklým vyjádřením. Dětský prvek je ve struktuře obrazu akcentem naděje do pozdější budoucnosti. Tak tomu je výslovně u Čapkovy kresby ženy s dětmi v Lidových novinách z 16. 10. 1938 s přípisem: „Vy děti – vy se jistě dočkáte času lepšího“. Na rozdíl od Josefa Čapka, jejž smutný osud dohnal tak záhy, přetrvala aspoň tato malba jako symbol naplnění oné křehké víry v to, že české země překonají válečné katastrofy a dočkají se poklidnějších časů.

V roce 2010 byl do sbírky Galerie města Trutnova zakoupen soubor děl prof. ak. soch. Michala Gabriela nazvaný Smečka. Toto „volné sousoší“ je nyní instalováno v exteriéru před Společenským centrem Uffo. Smečku tvoří sedm zvířat, které budí dojem, že jsou anatomicky věrným přepisem některé z šelem, ale zároveň divák rozezná silnou stylizaci i fakt, že tato zvířata ve skutečnosti neodpovídají žádnému z  živočichů, ale zosobňují umělcovu představu o šelmě jako symbolu.  Autor toto dílo vytvořil v letech 2002 až 2007 a patří mezi jeho stěžejní práce. Jedná se o bronzové odlitky původních soch, které byly vytvořeny Gabrielovou unikátní patentovanou technikou, při níž jsou skořápky plodů, v tomto případě vlašských ořechů, zalévány do laminátu a na objektu tak vzniká jedinečná přírodní struktura.

Sbírku tedy tvoří rozsáhlejší soubor obrazů, kreseb a grafických listů významných regionálních i národních autorů (např. J. Čapka, F. Kupky, J. Šímy, J. Váchala, F. Grosse, Z. Buriana, J. Šerých, F. Kavána, J. Koehlera, M. Burgeta, V. Komárka, J. Jíry, J. Klápště, D. Matouše, J. Rady, J. Trampoty, M. Rittsteina, M. Mainera, A. Střížka, O. Plachta, R. Konvičky, Z. Sýkory, F. Diaze, V. Stratila, M. Langra, A. Ogouna, K. Mayera, W. Labuse, B. Dlouhého, J. Polze, J. Ducháče, D. Holé – Charvátové, J. Gruse aj.).

Galerie dále vlastní několik desítek plastik a soch (např. J. Štursy, L. Zívra, O. Gutfreunda, Q. Kociána, Jana Wagnera, Josefa Wagnera a Josefa Wagnera ml., E. Schwantnera, M. Preclíka, V. Preclíka, J. Škody, V. Janouškové, O. Zoubka, M. Lhotského, a mnohých jiných) a dalších 155 sochařských děl, bust, volných plastik, reliéfů a medailí akademického sochaře Antonína Kuldy, rodáka ze Rtyně v Podkrkonoší, který tento výběr své celoživotní tvorby v roce 2005 Galerii města Trutnova laskavě věnoval.

Zásadní je také kolekce fotografií, kterou galerie vlastní. Je tvořena z nemalé části krajinářskými fotografiemi z okolí Trutnova a Krkonoš. Naše nejvyšší hory se dočkaly prvních známých pokusů o fotografické ztvárnění v polovině 80. let 19. století. Zásluhu na tom má především proslulý fotograf Jindřich Eckert. Už v té době má své kořeny tzv. krkonošská fotografická škola, jejímž nejznámějším představitelem je dnes Jiří Havel. Právě soubor jeho děl stojí v centru sbírky, jež obsahuje přes 140 fotografií většinou regionálních fotografů, (např. Z. Mence, Z. Fejfara, J. Jahody, C. Košťála, A. Vaníčka, Z. Šance a dalších).

Informace  


Zdroj textu a další informace naleznete na adrese: http://www.galerietu.cz

Kontaktní údaje

Adresa: Slovanské náměstí 38, 541 01 Trutnov
Okres: Trutnov Kraj: Královehradecký kraj
Telefon: +420 499 815 916
Email: galerie@galerietu.cz

Mapa Galerie města Trutnova

mapa Galerie města Trutnova GPS: 50.561382, 15.915406

Předpověď počasí v kraji


Nejbližší Muzea a galerie v okolí

Dům pod Jasanem
Obec: Trutnov
Vzdálenost: 3.13 km
Dělostřelecká tvrz Stachlberg
Obec: Trutnov
Vzdálenost: 7.70 km
Muzeum Úpice
Obec: Úpice
Vzdálenost: 8.97 km
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Obec: Dvůr Králové nad Labem
Vzdálenost: 15.66 km
Hospital Kuks
Obec: Kuks
Vzdálenost: 18.26 km
Železniční muzeum Jaroměř
Obec: Jaroměř
Vzdálenost: 24.43 km
Krkonošské muzeum v Jilemnici
Obec: Jilemnice
Vzdálenost: 29.53 km
Vlastivědné muzeum Dobruška
Obec: Dobruška
Vzdálenost: 34.65 km

Reklama


Zobrazeny objekty v okruhu 35 km
Zobrazit všechny cíle v okolí     Zobrazit pouze: Muzea a galerie   Skalní města   Zoologické a botanické zahrady   Rozhledny a vyhlídky   Hrady a zámky  
1. Dům pod Jasanem
Obec: Trutnov
Vzdálenost: 3.13 km

2. Dělostřelecká tvrz Stachlberg
Obec: Trutnov
Vzdálenost: 7.70 km

3. Muzeum Úpice
Obec: Úpice
Vzdálenost: 8.97 km

4. Skály Adršpach
Obec: Adršpach
Vzdálenost: 15.07 km

5. Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Obec: Dvůr Králové nad Labem
Vzdálenost: 15.66 km

6. Zoo Dvůr Králové
Obec: Dvůr Králové nad Labem
Vzdálenost: 16.54 km

7. Teplické skály
Obec: Teplice nad Metují
Vzdálenost: 16.85 km

8. Hospital Kuks
Obec: Kuks
Vzdálenost: 18.26 km


Další cíle

9. Skalní město Ostaš
Obec: Police nad Metují
Vzdálenost: 20.53 km

10. Železniční muzeum Jaroměř
Obec: Jaroměř
Vzdálenost: 24.43 km

11. Rozhledna Kozinec
Obec: Vidochov ‎
Vzdálenost: 25.66 km

12. Rozhledna Žalý
Obec: Benecko
Vzdálenost: 26.50 km

13. Broumovské stěny
Obec: Police nad Metují
Vzdálenost: 28.06 km

14. Rozhledna Hořický chlum
Obec: Hořice
Vzdálenost: 28.81 km

15. Krkonošské muzeum v Jilemnici
Obec: Jilemnice
Vzdálenost: 29.53 km

16. Hrad Kumburk
Obec: Syřenov
Vzdálenost: 34.07 km

17. Vlastivědné muzeum Dobruška
Obec: Dobruška
Vzdálenost: 34.65 km


1. Holiday Park Liščí Farma
Obec: Trutnov
Vzdálenost: 22.84 km

2. Pivovar Nová Paka
Obec: Trutnov
Vzdálenost: 28.81 km

1. Restaurace Dolce
Obec: Trutnov
Vzdálenost: 3.68 km

2. Restaurace - Pension Radvanice
Obec: Trutnov
Vzdálenost: 9.92 km

3. Vila BARBORA - restaurace
Obec: Trutnov
Vzdálenost: 13.90 km

4. Restaurace Country saloon
Obec: Trutnov
Vzdálenost: 16.08 km

5. Vodnická restaurace kempu Brodský
Obec: Mladé Buky
Vzdálenost: 16.95 km

6. Horská chata Portášky - restaurace
Obec: Mladé Buky
Vzdálenost: 18.75 km

7. HOTEL****HORIZONT - restaurace
Obec: Mladé Buky
Vzdálenost: 19.64 km

8. Holiday Park Liščí Farma - restaurace
Obec: Mladé Buky
Vzdálenost: 22.84 km


Další cíle

9. Motorest Na Kovárně - restaurace
Obec: Žacléř
Vzdálenost: 23.04 km

10. Restaurace Truck bar
Obec: Svoboda nad Úpou
Vzdálenost: 26.15 km

11. Steak restaurace Trautenberk
Obec: Batňovice
Vzdálenost: 26.44 km

12. Sport Centrum Skalka - restaurace
Obec: Žacléř
Vzdálenost: 28.47 km

13. Ježkův statek - restaurace
Obec: Rudník
Vzdálenost: 28.88 km

14. Restaurant Novopacké sklepy
Obec: Janské Lázně
Vzdálenost: 29.35 km

1. Kemp Dolce
Obec: Horní Maršov
Vzdálenost: 3.68 km

2. Autokemp Brodský
Obec: Janské Lázně
Vzdálenost: 16.95 km

3. Holiday Park Liščí Farma - kemp
Obec: Janské Lázně
Vzdálenost: 22.84 km

4. Koupaliště a kemp Pecka
Obec: Janské Lázně
Vzdálenost: 23.05 km

5. Rekreační areál Vysoká Srbská
Obec: Horní Maršov
Vzdálenost: 23.16 km

6. Autocamp Milovice
Obec: Janské Lázně
Vzdálenost: 32.85 km

7. Kemp Lužany
Obec: Janské Lázně
Vzdálenost: 33.59 km

1. GL Hotel
Obec: Trutnov
Vzdálenost: 0.27 km

2. Penzion Pohoda
Obec: Trutnov
Vzdálenost: 0.29 km

3. Hotel Nelly Kelly´s
Obec: Trutnov
Vzdálenost: 0.30 km

4. HOTEL PATRIA
Obec: Trutnov
Vzdálenost: 0.80 km

5. Hotel DAVÍDEK ****
Obec: Trutnov
Vzdálenost: 2.17 km

6. areál Dolce
Obec: Trutnov
Vzdálenost: 3.68 km

7. Ubytování Mladé Buky
Obec: Mladé Buky
Vzdálenost: 6.21 km

8. Grund Resort Golf and Ski****
Obec: Mladé Buky
Vzdálenost: 7.22 km


Další cíle

9 - 23 24 - 38 39 - 53 54 - 68 69 - 83 84 - 98
9. Hájenka Sejfy
Obec: Mladé Buky
Vzdálenost: 7.61 km

10. Penzion Krkonoše
Obec: Mladé Buky
Vzdálenost: 8.44 km

11. Pension&restaurace Zelený Mlýn
Obec: Žacléř
Vzdálenost: 9.80 km


12. Měšťanský dům
Obec: Svoboda nad Úpou
Vzdálenost: 9.97 km

13. Apartmán Eva
Obec: Batňovice
Vzdálenost: 10.71 km

14. Korálek
Obec: Žacléř
Vzdálenost: 11.17 km


15. Chalupa Hájenka
Obec: Rudník
Vzdálenost: 11.75 km

16. Hotel Astoria
Obec: Janské Lázně
Vzdálenost: 11.89 km

17. Penzion ROSA Krkonoše
Obec: Horní Maršov
Vzdálenost: 12.12 km


18. Penzion Villa
Obec: Janské Lázně
Vzdálenost: 12.20 km

19. HOTEL LESNÍ DŮM
Obec: Janské Lázně
Vzdálenost: 12.29 km

20. Hotel Arnika
Obec: Janské Lázně
Vzdálenost: 12.36 km


21. Chata Maršov
Obec: Horní Maršov
Vzdálenost: 12.46 km

22. Pension Protěž
Obec: Janské Lázně
Vzdálenost: 12.46 km

23. Pension Flora
Obec: Janské Lázně
Vzdálenost: 12.50 km


24. Hotel Vyhlídka
Obec: Janské Lázně
Vzdálenost: 12.51 km

25. Vilka Rtyně v Podkrkonoší
Obec: Rtyně v Podkrkonoší
Vzdálenost: 12.51 km

26. Panzion Svatý Jakub
Obec: Janské Lázně
Vzdálenost: 12.53 km


27. SRUB-KAŠPARÁCI-JANSKÉ LÁZNĚ
Obec: Janské Lázně
Vzdálenost: 12.55 km

28. Hotel Večernice
Obec: Janské Lázně
Vzdálenost: 12.56 km

29. Modrokamenná bouda
Obec: Janské Lázně
Vzdálenost: 12.64 km


30. Penzion - Klídek
Obec: Mezilečí
Vzdálenost: 12.68 km

31. SkiResort hotel OMNIA****
Obec: Janské Lázně
Vzdálenost: 12.72 km

32. Chata Viktorka Jánské Lázně
Obec: Janské Lázně
Vzdálenost: 12.91 km


33. Pension Vladimír
Obec: Janské Lázně
Vzdálenost: 12.97 km

34. Penzion Kamínek
Obec: Janské Lázně
Vzdálenost: 13.01 km

35. Hotel Luční dům
Obec: Janské Lázně
Vzdálenost: 13.02 km


36. Apartmány Pod vlekem
Obec: Horní Maršov
Vzdálenost: 13.17 km

37. HOTEL ARNIKA
Obec: Rudník
Vzdálenost: 13.34 km

38. Pension Zámek Rudník
Obec: Rudník
Vzdálenost: 13.37 km


39. Pension Heřman
Obec: Rudník
Vzdálenost: 13.42 km

40. Penzion Čapkův statek
Obec: Hořičky
Vzdálenost: 13.72 km

41. Penzion 14
Obec: Hostinné
Vzdálenost: 13.79 km


42. Městský Hotel Dorinka
Obec: Hostinné
Vzdálenost: 13.93 km

43. Apartmány Rtyňka
Obec: Rtyně v Podkrkonoší
Vzdálenost: 14.15 km

44. Chalupa Biggar
Obec: Rudník
Vzdálenost: 14.16 km


45. Penzion Rogallo
Obec: Hořičky
Vzdálenost: 14.30 km

46. Chata Jelen
Obec: Horní Maršov
Vzdálenost: 15.37 km

47. Penzion Adršpach
Obec: Adršpach
Vzdálenost: 15.59 km


48. Chalupa Relax
Obec: Teplice nad Metují
Vzdálenost: 15.68 km

49. HOTEL ČERNÁ BOUDA
Obec: Janské Lázně
Vzdálenost: 15.76 km

50. Hotel Javor
Obec: Adršpach
Vzdálenost: 16.15 km


51. chalupa v Černém Dole v Krkonoších
Obec: Černý Důl
Vzdálenost: 16.57 km

52. PENZION ZA VODOU
Obec: Dvůr Králové nad Labem
Vzdálenost: 16.60 km

53. Pension Gerle
Obec: Černý Důl
Vzdálenost: 16.70 km


54. Penzion Natty
Obec: Černý Důl
Vzdálenost: 16.81 km

55. PENSION SKÁLY
Obec: Teplice nad Metují
Vzdálenost: 16.97 km

56. Dita pension - Adršpach
Obec: Adršpach
Vzdálenost: 17.18 km


57. Chalupa Pultarka
Obec: Pec pod Sněžkou
Vzdálenost: 17.32 km

58. Horské apartmány Cihlářka
Obec: Černý Důl
Vzdálenost: 17.46 km

59. Penzion U Veselých
Obec: Pec pod Sněžkou
Vzdálenost: 17.54 km


60. Penzion Terezka
Obec: Teplice nad Metují
Vzdálenost: 17.59 km

61. Chalupa Kuks
Obec: Kuks
Vzdálenost: 17.85 km

62. Oddech
Obec: Černý Důl
Vzdálenost: 17.97 km


63. Penzion LION
Obec: Pec pod Sněžkou
Vzdálenost: 18.00 km

64. Horský hotel Žižkova Bouda
Obec: Pec pod Sněžkou
Vzdálenost: 18.61 km

65. U Beranů
Obec: Malá Úpa
Vzdálenost: 18.66 km


66. apartmá/penzion Vila Alena
Obec: Malá Úpa
Vzdálenost: 18.74 km

67. Hotel Pod Zvičinou
Obec: Dolní Brusnice
Vzdálenost: 18.99 km

68. Chata Orlík
Obec: Pec pod Sněžkou
Vzdálenost: 19.31 km


69. Penzion U vleku Javor
Obec: Pec pod Sněžkou
Vzdálenost: 19.34 km

70. Penzion Květa
Obec: Pec pod Sněžkou
Vzdálenost: 19.41 km

71. Penzion A+A
Obec: Pec pod Sněžkou
Vzdálenost: 19.41 km


72. HOTEL HOŘEC
Obec: Pec pod Sněžkou
Vzdálenost: 19.51 km

73. Ve Srubu
Obec: Náchod
Vzdálenost: 19.51 km

74. Hotel Hvězda
Obec: Pec pod Sněžkou
Vzdálenost: 19.53 km


75. Hotel Krokus
Obec: Pec pod Sněžkou
Vzdálenost: 19.54 km

76. Ubytování Na Statku
Obec: Česká Skalice
Vzdálenost: 19.58 km

77. HOTEL HORIZONT
Obec: Pec pod Sněžkou
Vzdálenost: 19.64 km


78. Hotel Hnědý Vrch
Obec: Pec pod Sněžkou
Vzdálenost: 19.69 km

79. HOTEL HOLZBECHER
Obec: Česká Skalice
Vzdálenost: 19.69 km

80. Ubytování Ratibořice- Bungalovy Zlíč
Obec: Česká Skalice
Vzdálenost: 19.76 km


81. Hotel Energetik
Obec: Pec pod Sněžkou
Vzdálenost: 20.11 km

82. Penzion Pod lesem
Obec: Pec pod Sněžkou
Vzdálenost: 20.11 km

83. Pension Svoboda
Obec: Pec pod Sněžkou
Vzdálenost: 20.17 km


84. Hotel Děvín
Obec: Pec pod Sněžkou
Vzdálenost: 20.36 km

85. Horský penzion Černava
Obec: Malá Úpa
Vzdálenost: 20.74 km

86. Bouda Máma wellness hotel
Obec: Pec pod Sněžkou
Vzdálenost: 20.80 km


87. Hotel Nová Amerika***
Obec: Jaroměř
Vzdálenost: 20.94 km

88. Chalupa Naproti Sněžce
Obec: Malá Úpa
Vzdálenost: 21.06 km

89. Hotel Lesní zátiší
Obec: Dolní Dvůr
Vzdálenost: 21.13 km


90. Apartmány Pension Hartaclub
Obec: Vrchlabí
Vzdálenost: 21.28 km

91. penzion Kateřina
Obec: Malá Úpa
Vzdálenost: 21.48 km

92. Skimu Sport Centrum a Apartmány
Obec: Malá Úpa
Vzdálenost: 21.53 km


93. Jeřabinka
Obec: Malá Úpa
Vzdálenost: 21.56 km

94. Penzion Habr
Obec: Česká Skalice
Vzdálenost: 22.16 km

95. PENZION NA FAŘE
Obec: Dubenec
Vzdálenost: 22.35 km


96. Chatová osada Ostaš
Obec: Police nad Metují
Vzdálenost: 22.40 km

97. Rodinný pension NIKA
Obec: Vrchlabí
Vzdálenost: 22.43 km

98. Wellness Hotel Gendorf ***
Obec: Vrchlabí
Vzdálenost: 22.56 km


99. Hotel U Zvonu
Obec: Vrchlabí
Vzdálenost: 22.58 kmNaše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz