Středa, 20. Březen 2019
 
 

Hrad Helfštýn

Kraj: Olomoucký kraj       Turistická oblast: Střední Morava       Kategorie: Hrady a zámky

Rozsáhlá zřícenina hradu Helfštýna, vévodící celému údolí Moravské brány, podněcovala už na konci 18. století romantizující historiky k falešným úvahám o původu hradu v daleké minulosti.
Hrad Helfštýn (zvaný také Helfštejn, německy Helfenstein) vznikl se vší pravděpodobností v poslední čtvrtině 13. století a jeho zakladatelem a prvním majitelem byl slezský šlechtic Friduš (Fridrich) z Linavy. Friduš z Linavy, jak uvádí s odstupem času záznam v moravských deskách zemských z r.1349, se zmocnil (snad za bezvládí po smrti Přemysla Otakara II. r. 1278) v tomto kraji části majetku pánů z Drahotuš a vybudoval na nejvyšší části hřebene nad řekou Bečvou, chráněné strmými svahy, malý hrad s oválným půdorysem.

Hrad vznikl na ploše dlouhé přibližně 50 m a široké 30 m a byl už tehdy opevněn silnou hradební zdí, doplněnou na jihu mohutnou okrouhlou věží. Na severní straně byl umístěn prostý hradní palác, který měl mimo sklepy ještě dvě podlaží. Celý areál hradu byl obehnán širokým parkánem, za nímž byl vyhlouben ochranný příkop.

Hefaiston
Vždy poslední srpnový víkend se hrad Helfštýn promění v obrovskou galerii pod širým nebem. V současnosti se  Hefaistonu, mezinárodního setkání uměleckých kovářů, aktivně účastní  několik stovek kovářů z celého světa. 
Hrad Helfštýn průběžně vytváří sbírkový fond z oboru uměleckého kovářství. Exponáty do sbírek získává nákupem významných exponátů, demonstracemi při Hefaistonu a tvorbou skulptur na Kovářských fórech.

Historie hradu
Friduš z Linavy se zdá být dodnes spornou osobností. Historikové o něm předpokládali, že nejen uchvátil bezprávně část cizího pozemkového vlastnictví, ale že také zneužíval strategické polohy hradu Helfštýna na významné cestě Moravskou branou k loupežení. 
Se stavebními úpravami se započalo ve větším měřítku již v první polovině 14. století, ale hlavní přestavba hradu na gotickou pevnost se odehrála až na konci 14. a na začátku 15. století, kdy se stal hrad sídlem Lacka z Kravař. Nejvýznamnější postavou z majitelů rodu pánů z Kravař byl zmíněný Lacek. Získal si vysoký politický respekt a na začátku 15. století zastával nejvyšší zemské úřady v Čechách i na Moravě, kde byl od r.1411 zemským hejtmanem. Lacek z Kravař patřil k aktivním stoupencům reformního hnutí a k horlivým ochráncům Jana Husa. Lacek z Kravař zemřel r. 1416, dříve než revoluce mohla ověřit jeho věrnost husitským ideám. Přímé mužské potomky po sobě nezanechal a Helfštýn připadl jeho příbuznému Petrovi z Kravař na Strážnici, kterého żmíněný protihusitský pamflet obviňoval rovněž jako horlivého podporovatele husitů.

Na začátku husitského revolučního hnutí stál Petr Strážnický z Kravař na jeho straně a spolu s českou husitskou šlechtou odmítal uznávat vládu krále Zikmunda. Zikmund dal roku 1421 poplenit svou uherskou armádou pod velením Pipa Spana z Ozora Petrovy statky na východní Moravě a Petr Strážnický před králem kapituloval. Prostředníkem kapitulace se stal kníže Přemek Opavský. Podmínky, za nichž se směl vrátit Petr Strážnický mezi moravskou šlechtu věrnou Zikmundovi, byly kruté a jako záruku, že budou splněny, musel Petr Strážnický postoupit Přemkovi Opavskému do zástavy hrad Helfštýn.
O tuto výstavnou pevnost se až dosud nebojovalo, jako by odpuzovala všechny případné nepřátele svou nedobytností, avšak o jejím strategickém významu nebylo pochyb. Skutečná vlastnická práva pánů z Kravař však zůstávala v platnosti, a proto jim byl Helfštýn landfrýdní smlouvou, uzavřenou roku 1440 ve Valašském Meziříčí, vrácen. Petr Strážnický mezitím r.1434 zemřel, a tak posledním z Kravařů na Helfštýně se stal jeho syn Jiří z Kravař. Ten r. 1447 prodal hrad Helfštýn s městem Lipníkem, 27 vesnicemi a 4 díly dalších vsí Vokovi ze Sovince.

Pokud Vok ze Sovince pomýšlel na vytvoření rozsáhlé enklávy v Pobečví, do níž by začlenil i Helfštýn, nepodařilo se mu tuto myšlenku uskutečnit. R.1467 prodal hrad a panství za úctyhodnou sumu 30 000 zlatých uherských Albrechtovi, Zdeňkovi a Janovi Kostkovi z Postupic a Jiříkovi z Landštejna. 
Politické vztahy k uherskému královskému dvoru nakonec přivedly Albrechta Kostku k tomu, že své statky v Pobečví prodal Vilémovi z Pernštejna. Nejprve r. 1474 Helfštýn a r. 1475 i Přerov a Hranice. Pro Helfštýnský hrad nastala nová epocha, v jejímž průběhu byl znovu dalekosáhle přestavěn.

V neklidné atmosféře sedmdesátých let 15. století se na Moravě zdály pevnosti stále ještě nezbytností a s tímto přesvědčením přistoupil k přestavbě Helfštýna snad hned r.1474 Vilém z Pernštejna. Stavělo se však ještě na začátku 16. století a zřetel k vojenskému účelu zatlačoval do pozadí všechny ostatní aspekty. Na Helfštýně byl v poslední čtvrtině 15. století hrad rozšířen o důkladně opevněné, rozsáhlé hospodářské předhradí (dokončeno r.1480) a dále o další předhradí, které vytvářelo novou předsunutou obranu celého rozšířeného objektu. Současně bylo zdokonalováno baštami, novým systémem věží a bran opevnění starého kravařského hradu. Většina těchto prací byla technicky velmi náročná a svědčí dodnes o dobré úrovni řemeslné práce i o značných nákladech, které musel Vilém z Pernštejna na přestavbu Hefštýna vynaložit. Půdorys hradu dostal s konečnou platností protáhlý tvar a v jeho vnější podobě výrazné překrýval dokonalý opevňovací systém všechny ostatní architektonické články.
Za Viléma z Pernštejna (zemř.1521) se stalo Helfštýnské panství součástí největšího šlechtického majetku na Moravě a v Čechách.

Pernštejnové museli své statky rozprodávat a jednou z prvních obětí počínajícího rodinného bankrotu se stalo Helfštýnské panství. R. 1554 je koupil Půta z Ludanic, potomek šlechtické rodiny ze Slovenska. Po jeho smrti se r.1560 ujal Helfštýna jeho syn Václav z Ludanic, někdejší moravský zemský hejtman. Éra Ludaniců na Helfštýně však trvala jen krátce, protože Václav z Ludanic zemřel ve Vídni r. 1571 a jedinou dědičkou celého majetku se stala pětiletá Václavova dcera Kateřina z Ludanic.
Provdala se za Petra Voka z Rožmberka r.1580 ve věku čtrnácti let a Helfštýn se stal znovu součástí velké rodové enklávy, tentokrát rožmberské. Ležel příliš daleko od hlavního jádra rožmberských statků v jižních Čechách a Petr Vok měl značné potíže s jeho správou a s dohledem na špatné úředníky, a tak se rozhodl po špatných zkušenostech s nesnadným hospodařením se rozhodl Helfštýn prodat.  R. 1592 koupil Helfštýnské panství s hradem Hynek Bruntálský z Vrbna. Hynkovi Bruntálskému a jeho synům na Helfštýnu záleželo, a proto přistoupili záhy nejen k přestavbě hradu, ale i k výstavbě nového zámku v Lipníku. Na Helfštýně se Bruntálští soustředili k přebudování vnitřního jádra hradu v renesanční sídlo. Starý hradní palác, neodpovídající představám o komfortním bydlení, byl zbořen a spolu s nim i část jeho původního gotického opevnění a na uvolněném prostoru vznikl velkolepý renesanční palác, ostře kontrastující s rozsáhlým systémem pozdně gotického opevněni, který jej obklopoval. 
Posledním majitelem hradu a panství z rodu Bruntálských z Vrbna byl Jiří z Vrbna. Stal se jedním ze stavovských direktorů a moravským zemským sudím a po Bílé hoře musel, očekávat od císaře tvrdý trest.  Helfštýnský statek (spolu s panstvím Hranice) si vyprosil od císaře Ferdinanda II. jako konfiskát kardinál František z Ditrichštejna.

Horší vrchnosti se měšťané v Lipníku, v drtivé většině evangelíci, i poddaní ve vesnicích na Helfštýnském panství nemohli dočkat. Ditrichštejn vystupující  jako hlava katolické strany, byl proslulý bezohledným prosazováním protireformace i chamtivým vykořisťováním poddaných. 

Válečné události přinesly obyvatelům panství nesmírné škody a kdysi dobře prosperující Helfštýnský statek byl r.1643 označován v usnesení moravského sněmu za zpustošený. Císařská posádka na Helfštýně zůstala až do konce třicetileté války.
R. 1656 bylo přikročeno k poměrně rozsáhlým demoličním pracím, které sice opevnění Helfštýna příliš nepoškodily, ale zbavily jej s konečnou platností rázu panského sídla. A tím začala dlouhodobá zkáza hradu.
Za turecké ofenzívy r. 1663 a znovu za Tökölyho povstání v Uhrách r. 1680 dostal hrad znovu císařskou posádku, jejíž velitelé dali opevnění alespoň provizorně opravit, ale nakonec došlo jen k drobnějším stavebním pracem a po sedmileté válce se přestalo s Helfštýnem v systému zemské obrany počítat. Hrad pustnul dále a jeho zkázu urychlili ve druhé polovině 18. století i Ditrichštejnové demoličními pracemi. Tyto pokusy vyvrcholily r.1817, kdy byla dělostřeleckou palbou poničena část vnitřního hradu.

Zřícenina Helfštýna byla v 19. století hojně navštěvována a už krátce po polovině století byl podniknut první vážnější pokus o zpřístupnění hradu, avšak se soustavnějšími zajišťovacími pracemi se započalo až r.1911. Po druhé světové válce byl hrad zařazen jako významná památka do kategorie státních hradů. Byly provedeny poměrně rozsáhlé zajišťovací práce a v jejich rámci se uskutečnil systematičtější uměleckohistorický a archeologický průzkum objektu, který přispěl podstatným způsobem k objasnění jeho minulosti.

Informace: Zdroj textu a další informace naleznete na adrese: http://www.helfstyn.cz  


Kontaktní údaje

Adresa: Hrad Helfštýn, 751 32, Týn nad Bečvou
Okres: Přerov Kraj: Olomoucký kraj
Telefon: +420 581 797 093
Email: helfstyn@volny.cz

Mapa Hrad Helfštýn

mapa Hrad Helfštýn GPS: 49.51695, 17.62659

Předpověď počasí v kraji


Nejbližší Hrady a zámky v okolí

Zámek Holešov
Obec: Holešov
Vzdálenost: 20.74 km
Zámek Lešná
Obec: Lešná u Valašského Meziříčí
Vzdálenost: 21.88 km
Zámek Kinských Valašské Meziříčí
Obec: Valašské Meziříčí
Vzdálenost: 25.06 km
Hrad Lukov
Obec: Lukov
Vzdálenost: 25.14 km
Žerotínský zámek
Obec: Valašské Meziříčí
Vzdálenost: 25.28 km
Hrad Starý Jičín
Obec: Starý Jičín
Vzdálenost: 25.38 km
Zámek Chropyně
Obec: Chropyně
Vzdálenost: 26.08 km
Olomoucký hrad
Obec: Olomouc
Vzdálenost: 27.84 km
Zámek Lešná - Zlín
Obec: Zlín - Lešná
Vzdálenost: 27.90 km
Zámek Kroměříž
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 29.43 km
Regentský dům
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 29.54 km
Zámek Kunín
Obec: Kunín
Vzdálenost: 29.71 km
Zámek Zlín
Obec: Zlín
Vzdálenost: 32.48 km
Zámek Vsetín
Obec: Vsetín
Vzdálenost: 33.33 km
Státní hrad Šternberk
Obec: Šternberk
Vzdálenost: 33.56 km
Hrad Malenovice
Obec: Malenovice
Vzdálenost: 34.92 km

Reklama


Zobrazeny objekty v okruhu 35 km
Zobrazit všechny cíle v okolí     Zobrazit pouze: Muzea a galerie   Rozhledny a vyhlídky   Církevní stavby   Hrady a zámky   Zoologické a botanické zahrady   Významné budovy  
1. Zámek Přerov - Muzeum Komenského
Obec: Přerov
Vzdálenost: 14.41 km

2. Rozhledna Hostýn
Obec: Chvalčov
Vzdálenost: 16.16 km

3. Keltské oppidum Hostýn
Obec: Chvalčov
Vzdálenost: 16.37 km

4. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně
Obec: Chvalčov
Vzdálenost: 16.50 km

5. Svatohostýnské muzeum
Obec: Chvalčov
Vzdálenost: 16.53 km

6. Rozhledna Přáslavice
Obec: Přáslavice
Vzdálenost: 18.85 km

7. Památník J. G. Mendela v Hynčicích
Obec: Vražné
Vzdálenost: 18.87 km

8. Šachova synagoga Holešov
Obec: Holešov
Vzdálenost: 20.64 km


Další cíle

9 - 23 24 - 38 39 - 43
9. Zámek Holešov
Obec: Holešov
Vzdálenost: 20.74 km

10. Zámek Lešná
Obec: Lešná u Valašského Meziříčí
Vzdálenost: 21.88 km

11. Vyhlídková věž Zoo Olomouc
Obec: Olomouc
Vzdálenost: 24.41 km

12. Kostel Nejsv. Trojice ve Valašském Meziříčí
Obec: Valašské Meziříčí
Vzdálenost: 25.01 km

13. Zámek Kinských Valašské Meziříčí
Obec: Valašské Meziříčí
Vzdálenost: 25.06 km

14. Hrad Lukov
Obec: Lukov
Vzdálenost: 25.14 km

15. Živé muzeum gobelínů
Obec: Valašské Meziříčí
Vzdálenost: 25.22 km

16. Žerotínský zámek
Obec: Valašské Meziříčí
Vzdálenost: 25.28 km

17. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Obec: Valašské Meziříčí
Vzdálenost: 25.34 km

18. Hrad Starý Jičín
Obec: Starý Jičín
Vzdálenost: 25.38 km

19. Zámek Chropyně
Obec: Chropyně
Vzdálenost: 26.08 km

20. Katedrála sv. Václava v Olomouci
Obec: Olomouc
Vzdálenost: 27.80 km

21. Olomoucký hrad
Obec: Olomouc
Vzdálenost: 27.84 km

22. Arcidiecézní muzeum Olomouc
Obec: Olomouc
Vzdálenost: 27.84 km

23. ZOO Lešná
Obec: Zlín - Lešná
Vzdálenost: 27.84 km

24. Zámek Lešná - Zlín
Obec: Zlín - Lešná
Vzdálenost: 27.90 km

25. Kostel Panny Marie Sněžné v Olomouci
Obec: Olomouc
Vzdálenost: 28.11 km

26. Kostel sv. Mořice v Olomouci
Obec: Olomouc
Vzdálenost: 28.45 km

27. Památník Františka Palackého v Hodslavicích
Obec: Hodslavice
Vzdálenost: 28.68 km

28. Žerotínský zámek v Novém Jičíně
Obec: Nový Jičín
Vzdálenost: 28.98 km

29. Zámek Kroměříž
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 29.43 km

30. Regentský dům
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 29.54 km

31. Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 29.56 km

32. Kostel sv. Mořice v Kroměříži
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 29.60 km

33. Památník J. A. Komenského ve Fulneku
Obec: Fulnek
Vzdálenost: 29.63 km

34. Zámek Kunín
Obec: Kunín
Vzdálenost: 29.71 km

35. Kostel sv. Jana Křtitele
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 29.75 km

36. Kostel sv. Josefa při Kapucínském klášteře
Obec: Fulnek
Vzdálenost: 29.76 km

37. Zámek Zlín
Obec: Zlín
Vzdálenost: 32.48 km

38. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Obec: Zlín
Vzdálenost: 32.58 km

39. Zámek Vsetín
Obec: Vsetín
Vzdálenost: 33.33 km

40. Státní hrad Šternberk
Obec: Šternberk
Vzdálenost: 33.56 km

41. Společenský dům
Obec: Otrokovice
Vzdálenost: 34.60 km

42. Kostel sv. Michaela archanděla
Obec: Otrokovice
Vzdálenost: 34.92 km

43. Hrad Malenovice
Obec: Malenovice
Vzdálenost: 34.92 km


1. TIC Lipník nad Bečvou
Obec: Teplice nad Bečvou
Vzdálenost: 3.09 km

2. Informační centrum Bystřice pod Hostýnem
Obec: Teplice nad Bečvou
Vzdálenost: 13.35 km

3. Rodný dům J.G. Mendela
Obec: Hranice
Vzdálenost: 18.87 km

4. Koupaliště Odry
Obec: Hranice
Vzdálenost: 21.61 km

5. Muzeum Moravských bratří
Obec: Teplice nad Bečvou
Vzdálenost: 26.55 km

6. Muzeum městyse Suchdol nad Odrou
Obec: Hranice
Vzdálenost: 26.56 km

7. Informační centrum Olomouc
Obec: Hranice
Vzdálenost: 28.39 km

8. Informační centrum Vítkov
Obec: Přerov
Vzdálenost: 30.20 km

1. Penzion a restaurace Fantasy
Obec: Přerov
Vzdálenost: 3.05 km

2. Penzion Zámeček - Pivnice Varna
Obec: Přerov
Vzdálenost: 21.25 km

3. Hospůdka v Podlesí
Obec: Přerov
Vzdálenost: 22.55 km

4. Restaurace Abácie
Obec: Rajnochovice
Vzdálenost: 24.58 km

5. Restaurace RS Hadinka
Obec: Hustopeče nad Bečvou
Vzdálenost: 25.81 km

6. Hudební restaurace Stará Masna
Obec: Brusné
Vzdálenost: 28.23 km

7. Restaurace na Stovce
Obec: Rajnochovice
Vzdálenost: 29.53 km

8. Rybářská bašta
Obec: Rusava
Vzdálenost: 29.57 km


Další cíle

9. Stará Střelnice
Obec: Odry
Vzdálenost: 29.63 km

10. Bezměrovský dvůr - restaurace
Obec: Hlubočky
Vzdálenost: 29.65 km

11. Activitypark Hotel Všemina - Restaurace Valaška
Obec: Olomouc
Vzdálenost: 30.29 km

12. Restaurace Na Koupališti, Sazovice
Obec: Valašské Meziříčí
Vzdálenost: 30.98 km

13. Restaurace Areál
Obec: Chropyně
Vzdálenost: 31.89 km

1. Komunitní centrum Klášter - Kemp
Obec: Odry
Vzdálenost: 19.20 km

1. Lázně Teplice nad Bečvou
Obec: Teplice nad Bečvou
Vzdálenost: 8.51 km

2. Lázeňské sanatorium Moravan
Obec: Teplice nad Bečvou
Vzdálenost: 8.51 km

3. Vila Tereza
Obec: Hranice
Vzdálenost: 8.51 km

4. Ubytovna Archa
Obec: Hranice
Vzdálenost: 8.58 km

5. Penzion Diana
Obec: Teplice nad Bečvou
Vzdálenost: 8.59 km

6. Hotel Centrum
Obec: Hranice
Vzdálenost: 8.63 km

7. Zámecký hotel Zlatý Orel
Obec: Hranice
Vzdálenost: 8.67 km

8. Hotel JANA****
Obec: Přerov
Vzdálenost: 13.40 km


Další cíle

9 - 23 24 - 38 39 - 53 54 - 68 69 - 74
9. HOTEL FIT
Obec: Přerov
Vzdálenost: 13.43 km

10. Hotel Zimní stadion
Obec: Přerov
Vzdálenost: 14.02 km

11. Hotel Na Jižní Přerov
Obec: Přerov
Vzdálenost: 14.82 km


12. Hotel Zubříč
Obec: Rajnochovice
Vzdálenost: 15.31 km

13. Ubytovna a hospůdka U Hájku
Obec: Hustopeče nad Bečvou
Vzdálenost: 16.27 km

14. BRUSENKA Restaurant a pension
Obec: Brusné
Vzdálenost: 17.26 km


15. Penzion Na Pasekách
Obec: Rajnochovice
Vzdálenost: 19.34 km

16. Hotel Rusava
Obec: Rusava
Vzdálenost: 19.83 km

17. Hotel Dělnický Dům Odry
Obec: Odry
Vzdálenost: 21.67 km


18. HOTEL AKADEMIE
Obec: Hlubočky
Vzdálenost: 22.29 km

19. Hotel Milotel
Obec: Olomouc
Vzdálenost: 24.35 km

20. Hotel Abácie
Obec: Valašské Meziříčí
Vzdálenost: 24.58 km


21. U Kryštofa
Obec: Chropyně
Vzdálenost: 24.76 km

22. HOTEL HEIPARK
Obec: Odry
Vzdálenost: 24.88 km

23. PENZION-Hotel Starojícká pizza****
Obec: Starý Jičín
Vzdálenost: 24.94 km


24. Zámeček pod hradem
Obec: Nový Jičín
Vzdálenost: 25.35 km

25. Motel Jerry
Obec: Hulín
Vzdálenost: 25.74 km

26. HOTEL HANÁCKÝ DVŮR
Obec: Olomouc
Vzdálenost: 26.33 km


27. HOTEL TUSKULUM
Obec: Lukov
Vzdálenost: 26.34 km

28. Clarion Congress Hotel Olomouc
Obec: Olomouc
Vzdálenost: 26.64 km

29. PENZION REGINA
Obec: Kašava
Vzdálenost: 26.97 km


30. Hotel SENIMO
Obec: Olomouc
Vzdálenost: 27.06 km

31. Angelus Pension
Obec: Olomouc
Vzdálenost: 27.83 km

32. HOTEL LAFAYETTE
Obec: Olomouc
Vzdálenost: 27.83 km


33. Hotel Alley
Obec: Olomouc
Vzdálenost: 27.94 km

34. Hotel v Ráji
Obec: Olomouc
Vzdálenost: 28.14 km

35. Pension Křivá
Obec: Olomouc
Vzdálenost: 28.20 km


36. Penzion ARIGONE
Obec: Olomouc
Vzdálenost: 28.20 km

37. Hotel ARIGONE
Obec: Olomouc
Vzdálenost: 28.20 km

38. Hotel TRINITY
Obec: Olomouc
Vzdálenost: 28.43 km


39. Hotelový dům
Obec: Olomouc
Vzdálenost: 28.72 km

40. HOTEL FLORA
Obec: Olomouc
Vzdálenost: 28.81 km

41. HOTEL GÓL
Obec: Olomouc
Vzdálenost: 28.88 km


42. Ubytovaní v soukromí u Drdů-Nový Jičín
Obec: Šenov u Nového Jičína
Vzdálenost: 28.88 km

43. NH Olomouc Congress
Obec: Olomouc
Vzdálenost: 28.94 km

44. Hotel Mc Limon
Obec: Šenov u Nového Jičína
Vzdálenost: 28.99 km


45. Penzion a Kavárna U Holubů Nový Jičín
Obec: Nový Jičín
Vzdálenost: 29.11 km

46. Ubytovna "NA LESNÍ"
Obec: Nový Jičín
Vzdálenost: 29.20 km

47. Hotel Octárna
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 29.44 km


48. Hotel Bouček
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 29.57 km

49. Hotel La Fresca
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 29.58 km

50. Hotel a restaurant Excellent Kroměříž
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 29.60 km


51. Western Steak House Kojetín
Obec: Kojetín
Vzdálenost: 29.63 km

52. ČERNÝ OREL - Pivovar | Hotel | Penzion
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 29.64 km

53. Penzion Domov
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 29.64 km


54. Hotel U zlatého kohouta
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 29.65 km

55. Penzion Zlatý Hrozen
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 29.71 km

56. ACTIVITYPARK HOTEL VŠEMINA
Obec: Slušovice
Vzdálenost: 30.30 km


57. Penzion ER´1
Obec: Zlín
Vzdálenost: 30.31 km

58. Penzion No. 1 - RESTAURACE TAVERNA U PECE
Obec: Olomouc
Vzdálenost: 30.32 km

59. Galaxie hotel Zlín
Obec: Zlín
Vzdálenost: 30.90 km


60. BEST WESTERN Hotel Prachárna
Obec: Olomouc
Vzdálenost: 31.26 km

61. Hotel Hvězda
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 31.35 km

62. Penzion Uno
Obec: Zlín
Vzdálenost: 31.53 km


63. Penzion Sokolská
Obec: Zlín
Vzdálenost: 31.76 km

64. Hotel Baltaci
Obec: Zlín
Vzdálenost: 32.29 km

65. Hotel Baltaci Atrium
Obec: Zlín
Vzdálenost: 32.31 km


66. Ubytování Květinová
Obec: Křelov-Břuchotín
Vzdálenost: 32.55 km

67. Amenity Zlín
Obec: Zlín
Vzdálenost: 32.56 km

68. VILLA SLOVENSKÁ
Obec: Zlín
Vzdálenost: 32.95 km


69. Hotel Garni Zlín
Obec: Zlín
Vzdálenost: 32.99 km

70. Penzion Zlobice
Obec: Zlobice
Vzdálenost: 32.99 km

71. Hotel Sirákov
Obec: Vsetín
Vzdálenost: 33.77 km


72. Penzion Apartmány Zlín
Obec: Zlín
Vzdálenost: 34.20 km

73. Ubytovna Oáza
Obec: Otrokovice
Vzdálenost: 34.68 km

74. penzion ERA
Obec: Zlín
Vzdálenost: 34.87 km
Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz