úterý, 26. Březen 2019
 
 

Turistické cíle

Kategorie:
Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo
Čertův hrádek Olomučany Čertův hrádek Olomučany
Název tohoto hradu byl dle starší literatury odvozen buď od Hynka Suchého Čerta nebo od Jakuba Čerta z Bořitova, což je však pouze jen historicky nedoložitelná pověst.

Skutečné jméno hradu je Olomučany a svůj současný název "Čertův hrádek" získal až na podkladě lidové tvořivosti, podle které hrad obýval Čert, který unášel dívky z celého okolí a na hradě je věznil a později i zabil.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Hrad a zámek Dolní Kounice Hrad a zámek Dolní Kounice
Hrad a zámek Dolní Kounice je jednou z významných památek hradní architektury u nás. Přes svou jedinečnost a kulturní význam nebyl až do roku 2007 zpřístupněn veřejnosti.
Přírodní ostroh uprostřed údolí nad říčním brodem vždy předurčoval toto místo pro výstavbu pevnostních staveb. Dochované informace uvádí, že se zde na jižní Moravě nacházelo panství jednoho z nejstarších českých a moravských šlechtických rodů – Kouniců. Ti měli od knížete za úkol chránit pohraniční území linie Mikulov – Znojmo.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Hrad Bítov Hrad Bítov
První písemná zmínka o Bítově pochází ze zakládací listiny kapituly ve Staré Boleslavi, datované k roku 1046. Jádro listiny dovoluje předpoklad, že hrad Bítov byl založen knížetem Břetislavem I. (1003-1055). Po vymření Přemyslovců po meči (zavraždění Václava III. v Olomouci - 1306), se hned od roku 1307 dostává hrad jako léno do rukou staropanského rodu Lichtenburků pocházejících ze široce rozvětvené české rodiny pánů z Ronova. Za zakladatele rodu je označován Smil Světlický (12. stol.), budovatel rodového hradu Světlíku (Lichtenburka). Rod zbohatl zejména na těžbě stříbra u dnešního Havlíčkova Brodu. V roce 1278 získává Bítov Rajmund a stává se zakladatelem moravské větve Lichtenburků. Za Rajmunda doznal hrad významné přestavby – centrum se přesouvá do vyšší části ostrohu, východním směrem, kde je zbudováno mohutné opevnění s dalšími třemi věžemi a novým obytným stavením. Je vystavěn i nový hradní kostel Nanebevzetí panny Marie na hradním nádvoří.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Hrad Boskovice Hrad Boskovice
Na rozhraní Malé Hané a Drahanské vrchoviny se ve výšce 460 metrů nad mořem vypíná romantická zřícenina goticko-renesančního boskovického hradu.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Hrad Cornštejn Hrad Cornštejn
Hrad Cornštejn (Zornstein) stojí na strategické poloze západní strany kopcovitého výběžku ze tří stran obtékaného řekou Dyjí, poblíž výšinného sídliště z pozdní doby kamenné.
Jeho jméno je odvozeno z německého Zorn (hněv) a Stein (kámen, skála), tím měla být vyjádřena síla i pevnost hradu. Vznikl na původně zeměpanském území, jež náleželo k hradu Bítovu.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Hrad Doubravice nad Svitavou Hrad Doubravice nad Svitavou
Zřícenina doubravického hradu se nachází nad údolím potoka Nešůrky, asi 1,5 km od obce.
Hrad byl vybudován na velmi příkrém výběžku mírně klesající planiny do hlubokého údolí potoka.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Hrad Nový Hrádek u Lukova Hrad Nový Hrádek u Lukova
Přímo u řeky Dyje, která tvořila jednu z os pravěké kolonizace, se na dnešním novohrádeckém území usazovali první osídlenci již v mladší době kamenné, a to je někdy od šestého tisíciletí před naším letopočtem.

Pravěká osada, v níž v době asi před šesti tisíci lety žil tzv. lid s malovanou keramikou, byla objevena na okraji dnešního lesa - na lokalitě Příčky.  Pro dnešní Novohrádecko, které v té době pokrýval hustý prales, měla velký význam tzv. dolní stezka vedoucí kolem Dyje a dále do vnitrozemí. Pohybovaly se po ní obchodní karavany zprostředkovávající směnu výrobků, ale procházely tudy a v povodí řeky se i dočasně usazovali Keltové, Germáni a od 6. století n.l. i Slované.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Hrad Obřany Hrad Obřany
Zřícenina hradu Obřany se nachází severovýchodně od brněnské městské části Maloměřice a Obřany v katastrálním území obce Kanice.
Leží nad Svitavským údolím vedle Těsnohlídkova údolí. 

Přesná poloha hradu nebyla známa až do nedávné doby. Badatelé po něm sice pátrali, avšak v bezprostřední blízkosti obce Obřan či přímo v nich.
Zřícenina hradu byla objevena až v r. 1957.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Hrad Pernštejn Hrad Pernštejn
Jedním z nejnavštěvovanějších moravských hradů je hrad Pernštejn, který láká turisty ze širokého okolí. Na skále nad městysem Nedvědice se tyčí bezmála osm století a za celou svoji historii nebyl nikdy dobyt.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Janův Hrad Janův Hrad
Janův hrad je součástí Lednicko-valtického areálu. Byl vybudován u lovecké obory, na místě obtékaném ze tří stran řekou Dyjí.

Sloužil jako lovecký zámeček - shromaždiště panstva před honem, místo konání posledních lečí. Po honech se zde konaly bohaté hostiny, na nichž se vyhlašoval Král honu. Objekt sloužil rovněž jako obydlí pro knížecího hajného.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Kozí hrádek Kozí hrádek
Kozí hrádek patří k jedné ze tří skalnatých dominant města Mikulova. Po nedávných terénních úpravách se tato lokalita stala vhodným volně přístupným odpočinkovým centrem.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Lednicko-valtický areál Lednicko-valtický areál
Lednicko-valtický areál je nejrozsáhlejší krajinný celek v Evropě a od roku 1996 je zapsán jako součást světového a kulturního dědictví UNESCO. Jeho rozloha je 283,09 km2. Jedná se o komplex převážně loveckých zámečků, vyhlídek a různých krajinotvorných prvků z jejichž celkového počtu 16 se zachovalo pouze 15. Do dnešních dnů se nedochoval ztv. Katzelsdorfský salet, který byl zbořen v 50. letech 20. století z důvodu jeho umístění v hraničním pásmu.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Nový hrad u Blanska Nový hrad u Blanska
Počátky Nového hradu a jeho vztahy k některým dalším hradům v blízkém okolí jsou zahaleny rouškou tajemství.
Dlouhá léta se vedly spory především o to, zda Nový hrad spolu s tzv. Starým hradem, jehož skromné pozůstatky se nacházejí asi 200 metrů na severozápad, byl součástí jednoho hradního komplexu, či snad Starý hrad byl hradem samostatným, po jehož zániku teprve vznikl Nový hrad. 
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Státní hrad Veveří Státní hrad Veveří
Hrad Veveří - jeden z nejrozsáhlejších a bohužel v současné době také i nejvíce zanedbaných hradních areálů u nás vznikal postupně během téměř osmisetleté historie. Původně zřejmě malý lovecký hrádek či pouze dvorec moravských markrabat je v pramenech poprvé připomínán roku 1213. Veveří jako opravdový kamenný hrad vzniká pravděpodobně až před polovinou 13. století. Mimo jiné jako místo královského dohledu nad osídlováním území vzhůru proti toku řeky Svratky.

Velmi výrazně byl hrad - v podstatě do dnešního rozsahu – rozšířen po polovině století 14. za vlády moravského markraběte Jana Jindřicha (mladšího bratra císaře Karla IV.), který z Veveří učinil jedno ze svých hlavních sídel.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Zámek Boskovice Zámek Boskovice
V atraktivním prostředí empírového zámku v Boskovicích je možné kromě tradičních prohlídek historické instalace uspořádat svatební obřady i různé komerční akce.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Zámek Bučovice Zámek Bučovice
Bučovický zámek je unikátní stavbou italské renesance na sever od Alp. Na rozdíl od většiny našich renesančních zámků se nejedná o renesanční přestavbu staršího sídla (hradu či tvrze), ale o realizaci originálního projektu italské pozdně renesanční stavby typu "palazzo in fortezza" a celého rozsáhlého areálu včetně renesanční zahrady, hradební zdi a vodního příkopu. Rovněž umístění v údolí je pro tehdejší dobu neobvyklé. Projektoval jej Jacopo Strada, vzdělaný znalec umění, historik a architekt, který byl správcem uměleckých sbírek tří Habsburských císařů - Ferdinanda I., Maxmiliána II. a Rudolfa II.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Zámek Křetín Zámek Křetín
Jedná se o moderní udržovaný zámek uprostřed vsi. Tvrz v Křetíně je připomínána až v roce 1521, ale existovala patrně dříve. 
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Zámek Kunštát Zámek Kunštát
Založení Kunštátu je spjato s osobou Kuny z Kunštátu, příslušníkem významného moravského panského rodu, jenž v dějinách zemí Koruny české sehrál zcela mimořádnou úlohu a pocházel z něho jediný volený český král z řad šlechty – Jiří z Kunštátu a z Poděbrad.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Zámek Lednice Zámek Lednice
První historická zpráva o této lokalitě pochází až z r. 1222. Již tehdy zde patrně stála gotická tvrz s dvorcem, kterou r.1249 český král Václav I. propůjčil rakouskému šlechtici Sigfriedu Sirotkovi.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Zámek Letovice Zámek Letovice
O nejstarší podobě hradu vybudovaného na ostrohu nad přechodem trstenické cesty přes řeku Svitavu nevíme nic. Hrad je poprvé doložen teprve v r. 1360, ačkoliv se již v letech 1250 – 1274 připomíná Heřman z Letovic a v r. 1316 Stanimír z Letovic, což by předpokládalo existenci hradu již v druhé polovině 13. století. 
V objektu se nachází m. j. i entomologycké muzeum.
Současný majitel intenzivně pracuje na rekonstrukci a jeho záměrem je zachránit tuto památku pro budoucí generace.  

K zámku přináleží park, který je přírodní a kulturní památkou. Důvodem ochrany jsou strmé skalnaté svahy nad Svitavou, na mírnějších svazích a temeni je parková úprava.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Zámek Lysice Zámek Lysice
Barokní stavba na místě renesanční vodní tvrze, upravovaná ještě počátkem 19.století, vyniká skvostnými a bohatě zařízenými interiéry. Ty představují návštěvníkům životní prostředí a styl přední moravské hraběcí rodiny Dubských z Třebomyslic.

Bohaté sbírky, pořízené hlavně v 19.století obsahují především nábytek, sklo, porcelán, obrazy, dále pak vzácnou sbírku zbraní, dvě knihovny, předměty dovezené z Orientu a pororuhodnou sbírku historických střeleckých terčů. Od června do září je také možnost navštívit ojedinělou zámeckou zahradu s promenádní kolonádou a dále pak interiér sala terreny. 
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Zámek Milotice Zámek Milotice
Státní zámek Milotice, nazývaný perla jihovýchodní Moravy, je unikátně zachovaným komplexem barokních staveb a zahradní architektury. Zámecká instalace nabízí pohled do životního stylu a zvyklostí posledních majitelů rodu Seilern-Aspang.

Vlastníci Milotic obývali nejprve vodní tvrz, jejímž pozůstatkem je zbytek vodního příkopu kolem zámku. Až do konce 18. století stála jako připomínka této tvrze věž (v prostoru jižně od současné stavby zámku). Poté, co tvrz přestala vyhovovat náročnějším požadavkům na bytovou kulturu, byla na konci 16. století, někdy mezi lety 1586 - 1596, přebudována na renesanční jednopatrový zámek.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Zámek Rájec na Svitavou Zámek Rájec na Svitavou
Když se v polovině roku  1769  vrátil tehdy dvacetiletý  starohrabě   Karel  Josef ze Salm-Reiffercheidt  ze   svých  cest   po  Itálii a  Francii,  aby  převzal dědictví po  svém otci,  spatřil  v  Rájci  téměř  dokončenou stavbu zámku, která už ve své době patřila k umělecky nejhodnostnějším aristokratickým  sídlům  na  Moravě. Po jeho dokončení stál uprostřed Moravského krasu zámek v klasicistním stylu, který si po staletí bez jakýchkoliv venkovních přestaveb zachoval svoji podobu až do dnešní doby.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Zámek Slavkov Zámek Slavkov
V současné době je veřejnosti přístupné téměř celé první patro slavkovského zámku. Jeho instalaci tvoří části kdysi rozsáhlé kounicovské galerie, jejíž počátky je možno hledat již v první polovině 17. století. K největšímu rozšíření rodové obrazárny došlo ve druhé polovině 18. století za Václava Antonína z Kounic. Galerie obsahovala nejen kopie, ale i originály děl slavných evropských mistrů, v důsledku ztrát, prodejů a požáru na konci 19. století se však sbírka zmenšila na pouhé torzo, jehož části, zejména portréty členů rodu Kouniců, jsou využity v zámecké instalaci.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Zámek Slavkov - Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz
Zámek Slavkov – Austerlitz byl v roce 2008 zařazen mezi národní kulturní památky. Kromě prohlídky zámku můžete využít celou škálu doprovodných služeb a akcí, které Vám zpříjemní čas zde strávený. Věříme, že se na zámek, do zámeckého parku a vůbec do Slavkova u Brna budete rádi vracet.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Zámek Uherčice Zámek Uherčice
Rozlehlý zámecký areál zahrnující obytné a reprezentační prostory i hospodářské budovy tvoří, včetně zahrad a parků, významný krajinotvorný soubor. Vznikl na místě původní gotické tvrze ze sklonku 15. století. Přibližně na tomtéž obdélném půdorysu proběhla kolem poloviny 16. století přestavba tvrze na renesanční zámek, dodnes v jádru dochovaný a tvořící východní část komplexu.

Díky různým stavebním a uměleckým epochám, které jsou do historie Uherčic vepsány dodnes ve větší míře či jen fragmentech, je zámek někdy označován jako "učebnice slohů".
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Zámek Valtice Zámek Valtice
Valtice, německy Feldsberg, město ležící do roku 1920 v Dolních Rakousích, sdílelo s touto zemí společné správní, hospodářské i církevní dějiny. První písemná zmínka o Valticích je z 10. ledna 1193, kdy pasovský biskup Wolfger směňuje hrad s Wichardem ze Seefeldu, vrchním stolníkem rakouských vévodů – Valtice se poté stávají dědičnou državou tohoto rodu. Wichardův syn Kadold se nejen ochotně účastnil rytířských turnajů, ale byl také jejich organizátorem, a to i na valtickém hradě. Z rytířského eposu známého minesengra Ulricha z Liechtensteinu se dozvídáme rovněž o výstavnosti zdejšího hradu před polovinou 13. století. 

Zajímavost: Bylinková zahrada Tiree Chmelar ve Valticích je unikátní veřejně přístupnou zahradou svého druhu v České republice. Samostatný areál o rozloze cca 3000 m2 se nachází v bezprostřední blízkosti Národní kulturní památky Zámek Valtice, na ploše bývalého zámeckého zahradnictví a vznikal během let 2004-2010.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Zámek Veselí nad Moravou Zámek Veselí nad Moravou
Původně vodní pevnost, jejíž vznik se datuje k polovině 13. st., byl součástí pásu pohraničních pevností. Jeho strategické místo mu předurčilo střežen důležitého přechodu přes řeku Moravu, mezi jejímiž rameny byl založen.
Vznikl nejspíše z rozhodnutí Přemysla Otakara II. jako ochrana proti Uhrám, v průběhu času byla pevnost přestavěna na zámek.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Zámek Znojmo Zámek Znojmo
Znojemský zámek stojí v místě významného přemyslovského hradu zvaného Znojem, který byl důležitým správním a kulturním střediskem celého okolí. Nejvýznamnějším objektem dochovaným z původního hradu je románská rotunda. Na hradě často pobývali přemyslovští králové a později i Lucemburkové. Byl často místem významných diplomatických jednání a roku 1437 na znojemském hradě zemřel císař a král Zikmund Lucemburský.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Zámek Židlochovice Zámek Židlochovice
Zámek Židlochovice patří k nejzachovalejším loveckým zámkům Evropy a společně s historickými bažantnicemi a oborami pro vysokou zvěř vytváří ojedinělý lovecký komplex, navazující na staletou mysliveckou tradici tohoto území. Barokní zámek, bývalé letní sídlo prezidenta T. G. Masaryka, nyní slouží reprezentačním účelům. Je dějištěm řady významných tuzemských i zahraničně politických jednání. Rozsáhlý anglický park s oborou je významné středisko lovu. Je zde bažantí, černá, daňčí, jelení, mufloní a srnčí zvěř.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
 

Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz