Neděle, 24. Březen 2019
 
 

Turistické cíle

Kategorie:
Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník
Brandýská katovna Brandýská katovna
Součástí muzea je brandýská katovna s jedinečnými renesančními sgrafity, v jejímž suterénu se nachází expozice věnovaná hrdelnímu a útrpnému právu.
>> Více informací
Středočeský kraj   Ostatní památky
České muzeum stříbra České muzeum stříbra
České muzeum stříbra, jedno z nejstarších a nejbohatších muzeí v České republice, je pokračovatelem Archeologického sboru Vocel, založeného již v roce 1877 s posláním pečovat o historicky a umělecky cenné dokumenty a památky kutnohorského regionu.
>> Více informací
Středočeský kraj   Muzea a galerie
Drábské světničky Drábské světničky
Bývalá skalní pevnost Drábské světničky se vypíná na okraji plošiny skalního masivu u čedičového vrchu Mužský nedaleko Mnichova Hradiště. Krom zbytků středověkého hradu tu lze obdivovat i nádherné výhledy do Pojizeří.
>> Více informací
Středočeský kraj   Skalní města
Hamousův statek Hamousův statek
Každý, kdo někdy navštíví Hamousův statek, je jistě překvapen polohou a velikostí stavení. Nachází se přímo naproti kostelu sv. Martina v obci s historií sahající do dob prvních Přemyslovců. V obci ještě v 50. letech bylo dochováno mnoho statků s klenutými vjezdovými vraty do dvora, nespočet malých chaloupek různých řemeslníků či drobných zemědělců. Bohužel, vesnice se za léta změnila na tolik, že jediné, co v obci pamatuje éru lidového stavitelství, je už jen kostel s farou a již zmíněný Hamousův statek.
>> Více informací
Středočeský kraj   Muzea a galerie
Hornické muzeum Příbram Hornické muzeum Příbram
Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace Středočeského kraje, patří k nejstarším muzeím v České republice. Svojí odbornou činností navazuje na práci někdejšího Krajinského muzea v Příbrami, které bylo založeno díky osobní iniciativě vlastivědného badatele, řídícího učitele Ladislava Malého dne 12. 12. 1886. Vedle městských památek shromažďovalo od prvopočátku nejvíce sbírkových předmětů z oblasti příbramského hornictví a hutnictví, dominantních stimulů dynamického rozvoje regionu, s tradicí sahající až do pravěku.
>> Více informací
Středočeský kraj   Muzea a galerie
Hrad Český Šternberk Hrad Český Šternberk
Hrad Český Šternberk založil kolem r. 1241 Zdeslav z Divišova, pojmenoval jej podle rodového erbu, zlaté osmihroté hvězdy, a podle dobového zvyku poněmčovat názvy, tedy Sternberg (Stern = hvězda, Berg = hora), a přijal nový přídomek ze Sternberga. Je pozoruhodné a výjimečné, že dodnes je hrad v držení tohoto rodu. Nyní je vlastněn už 20. generací potomků zakladatele.
>> Více informací
Středočeský kraj   Hrady a zámky
Hrad Karlštejn Hrad Karlštejn
Hrad Karlštejn byl založený v roce 1348 a zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. V roce 1355 již Karel IV. pobýval na hradě, dohlížel na jeho dostavbu a na výzdobu interiérů, především hradních kaplí. Stavebně byl hrad dokončen v roce 1365, kdy byla vysvěcena Kaple sv. Kříže ve Velké věži.
>> Více informací
Středočeský kraj   Hrady a zámky
Hrad Křivoklát Hrad Křivoklát
Jeden z nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých králů, jeho podobu utvářeli Přemyslovci, Lucemburkové i Jagellonci. Současnou středověkou podobu mu pak vrátila puristická obnova v 19. století. Uvnitř najdete řadu unikátních interiérů, jako je pozdně gotická kaple s bohatou sochařskou i malířskou výzdobou nebo Královský sál s velkolepou hvězdovou klenbou. Při prohlídce navštívíte rovněž knihovnu s 52 tisíci svazky, mučírnu nebo Velkou věž s vyhlídkou a loveckými sbírkami.
>> Více informací
Středočeský kraj   Hrady a zámky
Chrám sv. Barbory Kutná Hora Chrám sv. Barbory Kutná Hora
Chrám sv. Barbory byl vždy symbolem města, hrdostí Horníků a dodnes zůstává nejznámější kutnohorskou stavbou. Svatobarborský chrám je považován za nejoriginálnější pozdně gotický chrám katedrálního typu v Evropě, tj. s věncem kaplí kolem hlavního oltáře. Stavba se stala výrazem někdejšího bohatství a moci města. Chrám byl založen kolem roku 1388 na náklad patricijských kutnohorských rodů. Podnět k jeho stavbě dalo však Bratrstvo Božího těla, založené v roce 1384 – od té doby probíhaly také sbírky ve prospěch stavby.
>> Více informací
Středočeský kraj   Církevní stavby
Chrám sv. Bartoloměje Kolín Chrám sv. Bartoloměje Kolín
Nedlouho po povýšení Kolína na královské město  po r.1253 králem Přemyslem Otakarem II., je zahájena stavba městského kostela. Prvním krokem bylo vybudování dnes nezachovaného raně gotického chóru s kryptou Ducha svatého a vztyčení obvodových zdí síňového trojlodí. Císař Karel IV. povolává dvorního architekta Petra Parléře, aby se ujal obnovy chrámu, poškozeného při požáru města v roce 1349. Parléř započíná práci roku 1360 výstavbou nového katedrálního chóru. Vzorem mu byl kostel sv. Kříže ve Švábském Gmündu, budovaný jeho otcem Jindřichem Parléřem. Před rokem 1400 byly dokončeny chórové kaple, rozšířena okna trojlodí a severní věže. K jižní boční lodi byla přistavěna kaple Panny Marie (dnes zvaná Kokovská). Bohatí kolínští měšťané se zasloužili o vybavení chrámu nákladným a umělecky cenným zařízením.
>> Více informací
Středočeský kraj   Církevní stavby
Klášter Sázava Klášter Sázava
Dnešní podoba Sázavského kláštera je otevřenou čítankou uměleckých slohů od 11. století až do novověku. Odráží se v ní tisícileté dějiny naší země až po současnost. Částečky dřeva  z prvních poustevnických stavení spočívají ukryté pod podlahami východního křídla kláštera i kostela. Důkaz prvního vzmachu Čech i sázavského kláštera v duchu románském najdete díky základům kostela sv. Kříže na severní zahradě.
>> Více informací
Středočeský kraj   Církevní stavby
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Ranně barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie  postavil na začátku 17. Století  italský stavitel Giaccomo de Vaccani, do dnešní podoby jej upravili A. Leuther a K. I. Dienzenhofer. Uvnitř kostela je uchováváno tzv. Paládium země české - gotický pozlacený reliéf Madony Staroboleslavské z 15. století.
>> Více informací
Středočeský kraj   Církevní stavby
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kladno Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kladno
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie  je nejvýznamnějším kladenským kostelem. Nachází se v centru města na náměstí starosty Pavla, jehož je dominantou.

Velký  nárůst počtu obyvatel města Kladno v 19. století si vynutil výstavbu nového, kapacitně dostačujícího kostela. Ten byl postaven podle projektu Ludvíka Láblera v letech 1897–1899.

Na stejném místě se původně nacházel gotický kostel připomínaný již roku 1352. Ten byl v průběhu staletí několikrát přestavován.
>> Více informací
Středočeský kraj   Církevní stavby
Kostel sv. Klimenta Kostel sv. Klimenta
Románský kostel sv. Klimenta je považován za hradní kapli někdejšího boleslavského hradu. Vedle krypty sv. Kosmy a Damiána se jedná o nejstarší budovu ve Staré Boleslavi, která se dochovala do našich dob v takřka nezměněné podobě a náleží k nejstarším chrámovým stavbám v českých zemích vůbec.
>> Více informací
Středočeský kraj   Církevní stavby
Kostel sv. Petra Kostel sv. Petra
Kostel sv. Petra, který se stářím svých základů blíží románským kostelům staroboleslavským, býval kostelem občanů osady Vyšší Hrádek, rozložené na vršku nad řekou naproti zámku - pod ním vedla cesta od labského brodu ku Praze. Množství přestaveb kostelu nakonec ponechalo gotický vzhled a dnes slouží církvi Českobratrské evangelické.
>> Více informací
Středočeský kraj   Církevní stavby
Kostel sv. Štěpána Kostel sv. Štěpána
iž sedm a půl století je chrám sv. Štěpána Prvomučedníka v Kouřimi architektonickou i duchovní dominantou města. Jeho dějiny jako by odrážely minulost tohoto místa – od období rozkvětu ve vrcholném a pozdním středověku až po nostalgickou zasněnost dneška, kdy je Kouřim navzdory blízkosti pulsující metropole zapomenutým venkovským městečkem, ležícím stranou všech významnějších cest. Majestátní gotický chrám odolal všem věkům a zůstává tím, čím byl od svého vzniku – místem setkání člověka s Bohem a člověka s člověkem.
>> Více informací
Středočeský kraj   Církevní stavby
Kostel sv. Václava Kostel sv. Václava
Románská bazilika sv. Václava s kryptou sv. Kosmy a Damiána je postavena na místě, kde byl podle tradice roku 935 zavražděn a po tři roky pohřben sv. Václav. Založil ji spolu s místní kolegiátní kapitulou po roce 1039 kníže Břetislav I. a vysvěcena byla roku 1046.
>> Více informací
Středočeský kraj   Církevní stavby
Kostel sv. Vavřince Kostel sv. Vavřince
Kostel sv. Vavřince je ranně gotický farní kostel vsi Nižší Hrádek z 2. poloviny 13. století. Za Josefa II. byl i s okolním hřbitovem zrušen. V roce 1786 byl prodán a byla v něm zřízena sýpka. Od roku 1928 užívá opravený a restaurovaný objekt Čs. církev husitská.
>> Více informací
Středočeský kraj   Církevní stavby
Městská brána Stará Boleslav Městská brána Stará Boleslav
Velký ctitel svatého knížete Václava, císař Karel IV., který v kraji často pobýval na svých honitbách a jezdíval na svůj hrádek do nedaleké Toušeně, nechal obehnat Starou Boleslav novou kamennou zdí a zbudoval dvě vstupní brány, z nichž jedna se dodnes dochovala.
>> Více informací
Středočeský kraj   Ostatní památky
Muzeum balónového létání Muzeum balónového létání
Začátkem roku 2009 vznikl projekt na přestavbu stájí v bývalém statku postaveném v roce 1920 který, jako ruinu která nesla neblahé známky hospodaření komunistického státního statku v roce 2007 zakoupila obec Chotilsko. Projekční činností byl pověřen atelier Ing. Marka Falcníka. Obec Chotilsko zažádala v říjnu 2009 po obdržení stavebního povolení o dotaci z fondu Regionálního operačního programu NUTS2 Střední Čechy, tato dotace byla přidělena začátkem roku 2010. Po veškerých administrativních přípravách a výběrových řízeních byla vybrána jako dodavatel stavební části firma Stavby Kladno. Tato společnost zahájila v červnu stavební činnost s předpokládaným dokončením v lednu 2011.
>> Více informací
Středočeský kraj   Muzea a galerie
Muzeum Kouřimska v Kouřimi Muzeum Kouřimska v Kouřimi
Muzeum Kouřimska, založené roku 1906, sídlí v historické budově Staré radnice uprostřed kouřimského náměstí. Zdejší sbírkový fond dokumentuje bohaté dějiny někdejšího krajského a královského města Kouřim a jeho bezprostředního okolí. Muzeum nabízí k prohlídce rozsáhlou a atraktivní historickou expozici. Zároveň zajišťuje průvodcovskou službu v nedalekém kostele sv. Štěpána s unikátní raně gotickou kryptou a zvonicí s obrácenými zvony. V Kouřimi je dále možné navštívit Muzeum lidových staveb, které je naším jediným skanzenem představujícím lidovou architekturu z celých Čech. Muzeum Kouřimska v Kouřimi je součástí Regionálního muzea v Kolíně, příspěvkové organizace Středočeského kraje.
>> Více informací
Středočeský kraj   Muzea a galerie
Muzeum Moto & Velo Muzeum Moto & Velo
Soukromé muzeum historických bicyklů a motocyklů pana Tomáše Moravce bylo v Přerově nad Labem otevřeno 1.6.1998. Zakladatelem sbírky muzea je sběratel a cyklistický závodník pan Jaroslav Vavřík (1913-1997). Jeho sbírka byla mnohokrát úspěšně vystavována v čechách i zahraničí. Například v Miloticích u Kyjova, v Muzeu Hlavního města Prahy, v Národním technickém muzeu Košice a Spišské Nové Vsi.
>> Více informací
Středočeský kraj   Muzea a galerie
Muzeum Podblanicka Muzeum Podblanicka
Počátky činnosti spojené s dnešním Muzeem Podblanicka spadají stejně jako u mnoha dalších podobných institucí v Čechách do 90. let 19. století, konkrétně do doby konání Národopisné výstavy českoslovanské, která iniciovala rozsáhlý sběr především národopisného materiálu na českém venkově. Samotná muzejní instituce byla v Benešově založena v roce 1896. Od svého počátku se opírala především o práci dobrovolných pracovníků a nadšenců a potýkala se s nedostatkem prostor pro svou činnost. Již na počátku 20. století však zpřístupnilo muzeum část svých sbírek veřejnosti.
>> Více informací
Středočeský kraj   Muzea a galerie
Muzeum Špýchar Prostřední Lhota Muzeum Špýchar Prostřední Lhota
Expozice muzea v barokním špýcharu, založeném roku 1770 Rytířským řádem křižovníků s červenou hvězdou, seznamují se životem venkovského obyvatelstva středního Povltaví v 19. až 20. století. Archeologická část expozice představuje nejstarší dějiny regionu spjaté s těžbou a zpracováním zlata a též výsledky archeologického výzkumu keltského oppida Hrazany.
>> Více informací
Středočeský kraj   Muzea a galerie
Muzeum zlata Nový Knín Muzeum zlata Nový Knín
Muzeum se nachází v historické budově tzv. Mincovny z 15. století na náměstí Jiřího z Poděbrad, někdejším sídle perkmistrovského úřadu v královském horním městě na březích zlatonosné říčky Kocáby. Expozice přibližují historii těžby a zpracování zlata na Novoknínsku od nejstarších dob až do 20. století, dějiny města, místní řemesla a průmysl či historii mistrovství světa v rýžování zlata u nás i v zahraničí.
>> Více informací
Středočeský kraj   Muzea a galerie
Památník Karla Čapka Památník Karla Čapka
V malebné krajině lesů a rybníků Dobříšska se nachází dům Karla Čapka, kde spisovatel pobýval v letech 1935 - 1938. Najdete tu expozici, zaměřenou na život a dílo Karla Čapka, Olgu Scheinpflugovou a Ferdinanda Peroutku.
>> Více informací
Středočeský kraj   Muzea a galerie
Pokličky Pokličky
Kromě důmyslných jeskynních systémů a skalních tvrzí si při návštěvě Kokořínska rozhodně nenechte ujít, jsou tzv. Mšenské a Jestřebické Pokličky. Až 12 m vysoké pískovcové útvary, které vypadají jako přerostlé houby, najdete asi 5 km severně od hradu Kokořín.
>> Více informací
Středočeský kraj   Skalní města
Přírodní park Džbán Kladno Přírodní park Džbán Kladno
Přírodní park Džbán  byl zřízen roku 1994 na pomezí okresů Louny, Kladno a Rakovník. Je to poměrně rozsáhlé přírodovědně a krajinářsky cenné  území, které leží  mezi obcemi  Kladno, Nové Strašecí, Řevničov, Hředle, Mutějovice, Kounov, Janov, Svojetín, Děkov, Vrbice, Běsno, Soběchleby, Liběšovice, Měcholupy, Dobříčany, Liběšice, Tuchořice, Hřivice, Senkov, Brodec, Smolnice, Hříškov, Panenský Týnec, Bílichov, Pozdeň, Jedomělice, Smečno, Svinařov a Libušín. Jeho rozloha činí 416 km².

Území má vysokou přírodovědnou a rekreační hodnotou, dochovaly se na něm smíšené a listnaté lesy, v nichž se vyskytuje celá řada vzácných druhů rostlin a živočichů.
>> Více informací
Středočeský kraj   Přírodní parky
Rozhledna Březina Rozhledna Březina
Telekomunikační věž, sloužící rovněž jako rozhlednu najdeme na samotném vrchou kopce Březina ve výšce 555 metrů nad mořem na okraji obce Žandov. S ochozem vysokým 23 metrů nabídne pohled na Železné hory a za dobrého počasí i na pohoří Krkonoše s nejvyšší horou Sněžkou nebo Orlické hory.
>> Více informací
Středočeský kraj   Rozhledny a vyhlídky
Rozhledna Hradišť Rozhledna Hradišť
Návrší nad vesničkou Kadlín na rozhraní Mělnicka a Mladoboleslavska vzniklo asi před  25 miliony let. Náhodné archeologické práce dokazují, že zde bývalo lidské sídliště již v mladší době kamenné, podle Dr. Rudolfa Turka i sídliště keltské.Podle amatérského archeologa pátera Václava Krolmuse ( kolem r.1840 ) zde měli své božiště i obětiště pohané. Důkazem by mohly být zde nalezené lidské i zvířecí kosti, hliněné nádoby, mísy a klíny.
>> Více informací
Středočeský kraj   Rozhledny a vyhlídky
 

Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz